Main menu

Pravilnik o financijskom i materijalnom poslovanju Sindikata tehničko prometnog sektora

SINDIKAT TEHNIČKO PROMETNOG SEKTORA

P R A V I L N I K

O FINANCIJSKOM I MATERIJALNOM POSLOVANJU SINDIKATA TEHNIČKO PROMETNOG SEKTORA

I.    OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje stjecanje, raspodjela, raspolaganje i korištenje sredstava članarine i drugih prihoda u Sindikatu STPS (u daljnjem tekstu Sindikat), kao i evidentiranje svih poslovnih događaja, sastavljanje financijskih izvješća, načina informiranja članova i tijela Sindikata.

Članak 2.

Financijsko i materijalno poslovanje u Sindikatu vodi se u skladu sa ovim Pravilnikom i zakonskim propisima.

Članak 3.

Djelatnost Sindikata financira se iz sredstava članarine i drugih prihoda.

Članak 4.

Osnovna načela financijskog i materijalnog poslovanja u Sindikatu su:

 • Samostalnost financiranja
 • Namjenska i racionalna upotreba sredstava
 • Neotuđivost sindikalne imovine
 • Solidarnost
 • Kontrola sredstava i imovine od strane nadležnih tijela Sindikata
 • Stvaranje fondova posebne namjene
 • Evidentiranje svih promjena sredstava obavlja se na temelju vjerodostojnosti knjigovodstvenih isprava

II.    NAČIN PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 5.

Članarina u Sindikatu iznosi 1% neto plaće.

Članak 6.

Članarina se obračunava i plaća na:

 • Neto mjesečnu plaću
 • Naknadu plaće utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom ili općim aktom ( bolovanje, godišnji odmor, vojna vježba, porodiljski dopust i dr. )
Članak 7.

Članovi Sindikata u mirovini plaćaju članarinu skladno sa odlukom Skupštine Sindikata.

Članak 8.

Sezonski radnici ili radnici na određeno vrijeme plaćaju članarinu kao i ostali zaposleni članovi Sindikata.

Članak 9.

Sindikalna članarina uplaćuje se u cjelokupnom iznosu na poslovni račun Sindikata STPS.

Članak 10.

Članarina se naplaćuje prilikom svake isplate plaće i naknade kod poslodavca preko isplatnih lista.
Poslodavac 100% članarine uplaćuje na poslovni račun Sindikata.
Za redovnu naplatu sindikalne članarine i uplatu na poslovni račun Sindikata, kao i točnost obračuna, odgovoran je poslodavac.

III.    OBRAČUN I EVIDENCIJA ČLANARINE I DRUGIH PRIHODA

Članak 11.

Evidenciju o uplati članarine Sindikata od strane poslodavca vodi se u sindikatu.

Članak 12.

Sindikat može dio sredstava članarine izdvajati i za namjenske solidarne fondove koji su od interesa za članstvo.

IV.    RASPODJELA SREDSTAVA ČLANARINE I DRUGIH PRIHODA

Članak 13.

Raspodjelu članarine i drugih prihoda u Sindikatu utvrđuje Skupština Sindikata ovim Pravilnikom i odlukama.

Članak 14.

Članarina i drugi prihodi s kojima raspolaže Sindikat mogu se koristiti za:

 • Obrazovanje i sindikalno osposobljavanje članstva Sindikata
 • Obavješćivanje
 • Troškove održavanja sastanaka i Skupštine Sindikata
 • Putne troškove i dnevnice za službena putovanja
 • Materijalne troškove (uredski materijal, sitni inventar, troškove poštarine i drugo )
 • Ostale potrebe u skladu o ostvarivanjem aktivnosti utvrđenih Statutom Sindikata, programskim dokumentima Sindikata
 • Promociju Sindikata
 • Pravnu i materijalnu pomoć članovima Sindikata
  Za pojedine namjene i visinu sredstava će utvrditi Skupština Sindikata.
Članak 15.

Sredstvima Sindikata mora se raspolagati na način dobrog gospodarstvenika i sa svrhom njegovog uvećanja.
Skupština i Predsjedništvo Sindikata odlučuju o korištenju sredstava vodeći računa da se troše namjenski i racionalno, u skladu sa ovim Pravilnikom.

V.    RAČUN

Članak 16.

Novčana sredstva Sindikata vode se na poslovnom računu Sindikata.
Zahtjev za otvaranje i zatvaranje poslovnog računa Sindikata podnosi Predsjednik Sindikata.
Skupština Sindikata opunomoćuje i ovlašćuje osobe za raspolaganje novčanim sredstvima na računu Sindikata.

Članak 17.

Skupština Sindikata najmanje jedanput godišnje razmatra financijsko izvješće o raspolaganju sredstava Sindikata.
Financijski odbor podnosi izvještaj Skupštini Sindikata vezano za prihode i rashode i druge oblike raspolaganja sredstava Sindikata.

VI.    NAMJENSKA SREDSTVA U SINDIKATU

Članak 18.

Osnivanje i uporabu fondova utvrđuje svojim odlukama Skupština sindikata na razini na kojoj se fond osniva.
Sredstva fondova se osiguravaju iz članarina ili drugih prihoda Sindikata.

Članak 19.

Sindikat izdvaja namjenska sredstva za:

 • Sindikalne pomoći
 • Informiranje i osposobljavanje
 • Štrajk
 • Nabavku dugotrajne imovine
Članak 20.

Sindikalna pomoć može biti:

 • Redovita
 • Izvanredna

Redovita sindikalna pomoć daje se članu Sindikata i to u slučaju teške materijalne situacije člana Sindikata, elementarne nepogode, teže povrede na radu, u slučaju teške bolest i dugog bolovanja do tri mjeseca jedanput na godinu, te smrti člana uže obitelji( žena, muž ili djeca ), smrti roditelja , rođenja djeteta.

 1. Teška materijalna situacija člana sindikata – 1000 Kn
 2. Elementarne nepogode – 1000 kn
 3. Teže povrijede na radu – 500 kn
 4. Teške bolesti i dužeg bolovanja do tri mjeseca – 500 kn
 5. Smrti člana uže obitelji – 1000 kn
 6. Smrti roditelja člana Sindikata – 500 kn
 7. Rođenje djeteta – 500 kn

Izvanredna sindikalna pomoć iz namjenskih sredstava Sindikata daje se odlukom Skupštine sindikata.
Sindikalna pomoć se dodjeljuje sukladno pravilniku o sindikalnim pomoćima koji donosi skupština Sindikata.

Članak 21.

Namjenska sredstva za nabavku dugotrajne imovine Sindikata utvrđuju se i izdvajaju godišnjim planom prihoda i rashoda.
Skupština Sindikata posebnom odlukom odnosno Predsjedništvo Sindikata posebnom odlukom izdvaja sredstva za informiranje i osposobljavanje.
Sredstvima iz namjenskog fonda financiraju se svi oblici informiranja i osposobljavanja članova Skupštine i članova  Sindikata.

VII.    RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 22.

Pokretnom i nepokretnom imovinom Sindikata raspolažu Tijela i članovi Sindikata.
Imovinom Sindikata raspolaže se u skladu sa načelom neotuđivosti imovine u Sindikatu.
Sva sredstva evidentiraju se i vode u skladu sa zakonom.
Prenošenje dugotrajne imovine i drugih sredstava bez naknade može se isključivo obavljati unutar Sindikata.
Odluku o tome donosi Predsjedništvo Sindikata.
Dugotrajna i druga imovina sindikata može se prenositi drugim subjektima na osnovi odluke Skupštine Sindikata i to po procijenjenim tekućim cijenama u skladu sa zakonima.

VIII.    RAČUNOVODSTVO I PLANIRANJE

Članak 23.

Sindikat vodi poslovne knjige, sastavlja financijski plan sukladno ovom pravilniku, Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 112/93), Pravilnikom o knjigovodstvenom i računskom planu neprofitnih organizacija (NN 20/94) i 40/94)
U koliko Sindikat nije u mogućnosti voditi samostalno poslovne knjige, odlukom Skupštine može angažirati vanjskog suradnika koji će u ime Sindikata obavljati knjigovodstveni posao.

IX.    NADZOR NA FINANCIJSKO-MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Članak 24.

Financijski odbor neposredno nadziru i kontroliraju materijalno poslovanje u Sindikatu.
Financijski odbor bira Skupština Sindikata, te mu predaje financijski izvještaj.

Članak 25.

Financijski odbor posebno radi sljedeće:

 • Kontrolira usklađenost financijskih odluka sa aktima Sindikata ,visinu i način korištenja sindikalnih sredstava sukladno aktima Sindikata.
 • Kontroliraju redovitost obračuna, raspodjele i uplate članarine.
 • Nadziru provedbu plana prihoda i rashoda.
 • Kontroliraju temeljna financijska izvješća.
 • Kontroliraju provedbu odluka nadležnih tijela i ovog Pravilnika.
 • Kontroliraju utrošak sredstava fonda.
 • Kontroliraju uredno vođenje i čuvanje poslovnih knjiga.
 • Predlažu mjere za poboljšanje financijskog-materijalnog poslovanja.
 • Kontroliraju raspolaganje novčanim sredstvima na poslovnom računu Sindikata.
 • Kontroliraju provedbu zakonskih propisa.
 • Obavljaju i druge poslove sukladno sa Statutom.
Članak 26.

Financijski odbor Sindikata može u dogovoru sa Predsjednikom Sindikata ovlastiti određenu osobu za kontrolu vođenja računovodstva.
Izvješće o provedenoj kontroli računovodstva usvaja Financijski odbor te izvještaj podnosi Skupštini Sindikata.

X.    ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 27.

Za sve ono što nije regulirano ovim Pravilnikom, Statutom i posebnim odlukama primjenjivat će se zakonski propisi.

Članak 28.

Izmjene i dopune ovog pravilnika donosi Skupština Sindikata STPS

Članak 29.

Danom donošenja ovog Pravilnika, Pravilnik stupa na snagu

U Splitu 17.03. 2015, Predsjednik Skupštine Sindikata

Najnovije

Zdravko Čokljat: 'Preopterećeni smo, u ovih 11 godina u Libertasu…

Zdravko Čokljat u Javnom gradskog prijevozniku Libertas počeo je raditi u srpnju 2007., prije punih 11 godina. Početak je, ističe,…

30. lip 2018. Poštujte naše stanice! Nema komentara

Opširnije

Zašto nekome smeta naše upozoravanje na kršenje zakona

Ovih dana, nakon što smo putem medija upozorili na neprihvatljivo i neodgovorno ponašanje nekih instruktora splitskih autoškola, na našoj stranici…

13. tra 2018. Poštujte naše stanice! Nema komentara

Opširnije

Teo Bulić o sjednici NO Prometa 28.2.2018.

Poštovane, kolegice i kolege djelatnici Prometa obraćam Vam se neposredno nakon završene sjednice N. O-a gdje sam prisustovao kao predstavnik…

22. ožu 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Opširnije

Podrška gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari

Podrška gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari u uvođenju reda na gradske autobusne stanice Izražavamo punu podršku gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari u njegovim…

21. ožu 2018. Poštujte naše stanice! Nema komentara

Opširnije
 • 1
 • 2
«
»
FacebookTwitterGoogle+RSS