Main menu

STATUT

Na temelju članka 172.  Zakona o radu (”Narodne novine”, broj 93/14),  na osnivačkoj Skupštini Sindikata tehničko prometnog sektora, sa sjedištem u Splitu, održanoj dana 08. siječnja 2015. godine, donesen je

S T A T U T

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Sindikat radnika tehničkog prometnog sektora je nezavisna, samostalna, dobrovoljna interesna i nestranačka udruga zaposlenika u tehničko prometnom sektoru Promet Splita, utemeljena na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje svojih članova  organiziranih u Sindikatu tehničko prometnog sektora.

Članak 2.

Ovim se Statutom utvrđuje svrha  Sindikata, unutarnji ustroj, naziv, sjedište, područje djelovanja ,grb Sindikata, tijela Sindikata, način izbora i opoziva tih tijela, ovlaštenja tijela, postupak učlanjivanja i prestanak članstva, način određivanja visine članarine, način donošenja i izmjene Statuta, pravilnika i drugih općih akta i način stjecanja imovine, raspolaganje imovinom i nadzor nad njom, te prestanak rada Sindikata.

Članak 3.

Sindikat je pravna osoba, neovisna o poslodavcu i njegovim udrugama.
Sindikat čine svi njegovi organizacijski oblici utvrđivanja ovim Statutom.
Sindikat se za ostvarivanje interesa članstva bori svim sredstvima koja nisu zabranjena Ustavom i zakonom.
Sindikat predstavlja članstvo, pregovara u ime članstva te organizira i vodi štrajk.
Sindikat surađuje na načelima sindikalne solidarnosti s demokratskim sindikalnim udrugama istih ili srodnih interesa kako u zemlji tako i u inozemstvu, te se u takve udruge može i udružiti.

Članak 4.

Sindikat djeluje na načelima:

 • zaštite i promicanja socijalno-gospodarskih prava članova,
 • demokratskog zastupanja i očitovanja  volje članova te odgovornosti dužnosnika i tijela Sindikata,
 • dobrovoljnosti pristupanja i istupanja iz Sindikata,
 • neovisnosti o poslodavcu, političkim strankama i vjerskim zajednicama,
 • samostalnosti u uređenju unutarnjeg ustroja , programa, izbora i razrješavanja dužnosnika i tijela Sindikata,
 • javnost rada.
 • zaposleničke i sindikalne solidarnosti,
 • poštivanje i temeljnih ljudskih i sindikalnih prava i sloboda,
 • zaštita interesa društva u kojem Sindikat djeluje.

II. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA

Članak 5.

Naziv Sindikata je: SINDIKAT TEHNIČKO PROMETNOG SEKTORA
Skraćeni naziv Sindikata je: STPS
Sjedište Sindikata je u Splitu, Hercegovačka 20.
STPS ima grb okruglog oblika, promjera 40 mm, s punim nazivom Sindikata ispisanim između dviju kružnica počevši slijeva na desno, ispisano je puno ime Sindikata: SINDIKAT TEHNIČKO PROMETNOG SEKTORA, u donjem dijelu nalazi se skraćeno ime sindikata i društva u kojem Sindikat djeluje Promet Split, unutar grba nalazi se kružnica u obliku šahovskog polja promjera 26 mm podijeljena na dva crvena i dva bijela polja, unutar dva dijagonalna bijela polja nalazi se autobus i dva zupčanika.
Na članskoj iskaznici s lijeve strane nalazi se grb ili znak STPS, s donje lijeve strane je puno ime Sindikata: Sindikat tehničko prometnog sektora ispisano plavim slovima.

Članak 6.

STPS djeluje na području Splitsko-Dalmatinske Županije, unutar društva Promet Split
STPS zastupa Predsjednik sindikata i dva Dopredsjednika.
Rad STPS-a je javan.
Javnost rada sindikata i informiranje članstva ostvaruje se redovitim obavještavanjem članstva o  financijskom stanju, radu tijela i aktivnostima sindikata putem pisanog izvještavanja najmanje jedan put unutar godinu dana.

III. SVRHA I CILJEVI

Članak 7.

Svrha i cilj STPS-a je:

 • sklapanje kolektivnog ugovora u ime i za račun svojih članova,
 • poboljšanje općih radnih i socijalnih prava članova,
 • zaštita materijalnih i socijalnih prava članova,
 • zaštita interesa društva u kojem djeluje,
 • zaštita prava iz rada (individualnih i kolektivnih ), posebice glede plaća, uvjeta rada, zaštite na radu, socijalne i zdravstvene zaštite,
 • zastupanje i pružanje pravne pomoči članstvu,
 • očuvanje stečenih socijalnih prava,
 • edukacija i osposobljavanje članstva u radu sindikata,

U ostvarivanju ciljeva, a radi promicanja interesa svojih članova, STPS polazi sa pozicije socijalnog partnera, te će poticati sklapanje i primjenu kolektivnog ugovora uz inzistiranje na njegovom poštivanju od strane društva u kojem djeluje , a u slučaju potrebe može organizirati prosvjede i štrajk.

IV. ČLANSTVO

Članak 8.

Članom STPS-a može postati svaki djelatnik Promet Split-a, te svaka punoljetna osoba, svaki djelatnik se dobrovoljno učlanjuje u STPS putem ispunjavanja i potpisivanja pristupnice, te putem ispunjavanja svoje članske obaveze.
Na neku od dužnosti u Sindikatu ne može biti izabran , niti ju obavljati, član koji je ujedno i član drugog sindikata ili udruge koja djeluje unutar društva ili na području Splitsko-Dalmatinske Županije na kojem djeluje STPS.

Članak 9.

Članu se pristupanjem u STPS izdaje članska iskaznica koju je po prestanku članstva dužan vratiti.

Članak 10.

Članstvo prestaje:

 • svojevoljnim istupanjem iz STPS uz povrat članske iskaznice,
 • isključivanjem iz STPS zbog nepoštovanja Statuta i Odluka STPS-a,
 • isključivanjem iz STPS zbog narušavanja ugleda ili nanošenja štete STPS.
Članak 11.

Odluku o opomeni, opomeni pred isključenje i odluku o isključenju iz članstva STPS donosi Skupština STPS nad polovičnom većinom glasova od ukupnog broja članstva Skupštine, ili nad polovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine, temeljem pisanog i obrazloženog prijedloga Predsjednika i dvaju Dopredsjednika STPS, u slučajevima kada član djeluje protivno Statutu, odlukama ili interesima STPS ili kada je narušio ugled ili nanio štetu STPS.
Na sve odluke iz ovog članka, član STPS ima pravo prigovora Statutarnoj komisiji u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.
Statutarna komisija dužna je odgovoriti na prigovor u roku od 30 dana.
Odluka Statutarne komisije je Konačna.

Članak 12.

Član STPS ima pravo:

 • na zastupanje od strane predsjednika, dva Dopredsjednika i Skupštine STPS u procesu pregovaranja kod utvrđivanja plaće, uvjeta rada, sigurnosti na radu i ostalih elemenata utvrđenih kolektivnim ugovorom ili drugim pravnim aktom,
 • na besplatne pravne pomoči i zastupanja u statusno-pravnim odnosima,
 • na materijalnu pomoć sukladno Pravilniku o financiranju i financijskom poslovanju ili odluke Skupštine STPS,
 • na stručno sindikalno usavršavanje i osposobljavanje koje organizira STPS,
 • da bira i bude biran unutar tijela STPS-a,
 • na druga prava koja proistječu iz djelatnosti STPS.

Član STPS, odlaskom u mirovinu može zadržati svoj status i članstvo u Sindikatu ako to želi, pod uvjetom da redovito plaća članarinu sukladno odluci Skupštine STPS.

Učlanjenjem u STPS član preuzima obaveze:

 • poštivanja Statuta i Odluka tijela STPS, te djelovanja sukladno sindikalnom programu,
 • urednog plaćanja članarine,
 • zaštiti interesa STPS,
 • ostalih obaveza koja proistječu iz rada i Odluka STPS.

V. TIJELA I USTROJSTVO

Članak 15.

STPS čine članovi organizirani u Sindikatu STPS,
STPS putem Skupštine i Predsjedništva Sindikata koordinira radom Sindikata, te pred društvom tj. Poslodavcem brani interese i prava članstva.

Članak 16.

STPS se može radi kvalitetnijeg zastupanja članstva udružiti u strukovne i sindikalne udruge u zemlji i inozemstvu.

Odluku o pristupanju u udruge više razine , ili istupanja iz nje donosi Skupština STPS nad polovičnom većinom glasova ukupnog broja članstva Skupštine ili nad polovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine. Skupština može donijeti odluku o osnivanju udruge više razine nad polovičnom većinom glasova ukupnog broja članstva Skupštine ili nad polovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Članak 17.

STPS djeluje putem tijela:

 • Skupština
 • Predsjedništvo
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik Sindikata
 • Nadzorni odbor
 • Statutarna komisija

SKUPŠTINA SINDIKATA

Članak 18.

Najviše tijelo STPS je Skupština.
Skupštinu čine članovi Sindikata.
Skupštinom Sindikata predsjedava Predsjednik Skupštine Sindikata, a u njegovom radu mu pomaže Dopredsjednik Skupštine Sindikata.
Skupština donosi odluke u interesu članova i društva ako je na istoj nazočna natpolovična većina članova.
Skupština odlučuje natpolovičnom većinom prisutnih članova.
Skupština STPS održava se najmanje jednom u godinu dana.
Skupština saziva predsjednik Skupštine ili nad polovična većina članova Sindikata.
Tijela STPS izabrana na Skupštini imaju mandat u trajanju od četiri godine.
Odluke se donose javnim glasovanjem, a može se donijeti i odluka o tajnom glasovanju.

Članak 19.

Zadaci Skupštine su :

 • usvajanje statuta, izmjene i dopune statuta
 • na prijedlog Statutarne komisije usvaja izmjene i dopune Statuta STPS radi usklađivanja s zakonskim i pod zakonskim propisima
 • na prijedlog Statutarne komisije usvaja pročišćeni tekst Statuta STPS
 • usvajanje poslovnika o radu Skupštine i njenih tijela,
 • usvajanje izvješća o radu Predsjedništva, Predsjednika Sindikata, Nadzornog odbora i Statutarne komisije,
 • glasovanje za izbor ili razrješavanje članova Predsjedništva, Predsjednika i Dopredsjednika Sindikata, te članova Nadzornog odbora i Statutarne komisije.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 20.

Najviše tijelo Sindikata između dvije skupštine je Predsjedništvo Sindikata, koje čine Predsjednik Sindikata, Predsjednik Skupštine Sindikata,  dva Dopredsjednika Sindikata, Glavni tajnik.

Predsjedništvo predstavlja Sindikat pred trećim osobama i odgovara za svoje obaveze sredstvima i imovinom Sindikata.
Sastaje se prema potrebi a najmanje jednom u šest mjeseci.
Predsjedništvo saziva predsjednik Sindikata ili njegovi dopredsjednici.

Radom Predsjedništva rukovodi Predsjednik Sindikata ili njegovi Dopredsjednici.
Predsjedništvo Sindikata donosi odluke nad polovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Predsjedništva Sindikata ili nad polovičnom većinom glasova prisutnih članova Predsjedništva Sindikata.
Da bi odluka Predsjedništva Sindikata bila pravovaljana, najmanje tri (3) člana Predsjedništva Sindikata moraju biti prisutna pri odlučivanju.

Zadaci Predsjedništva su:

 • izbor pregovaračkog tima za kolektivno pregovaranje,
 • koordinacija rada,
 • da osigurava što povoljnije uvijete za pregovaračku i partnersku ulogu prigodom zaključivanja kolektivnog ugovora, kao i u drugim oblicima pregovaranja, dogovaranja i sporazumijevanja o svim pitanjima važnim za članove sindikata i Sindikat,
 • da raspravlja i usvaja konačni tekst prijedloga Kolektivnog ugovora,
 • da daje suglasnost ili opozove predsjednika Sindikata ako za to postoje opravdani razlozi,
 • da poduzima potrebite aktivnosti za unaprjeđenje uvjeta za rad, zaštite na radu i unaprjeđenje radne i životne sredine,
 • da donese odluku o sazivanju Skupštine u izvanrednim situacijama,
 • da donosi prijedlog za izmjene i dopune Statuta,
 • utvrđivanje općih i posebnih ciljeva Sindikata,
 • da unaprjeđuje organizaciju Sindikata donošenjem odluka, uputa i preporuka,
 • da organizira i sudjeluje u organiziranju sindikalnog obrazovanja članova Sindikata,
 • da osigura informiranje o Sindikatu,
 • da odlučuje o zahtjevima, prijedlozima, zamolbama i prigovorima,
 • te donosi druge odluke, u skladu sa zakonom i Statutom.
  Predsjedništvo odgovara za rad Skupštini i članstvu.

PREDSJEDNIK

Članak 21.

Predsjednika bira Skupština STPS iz redova Skupštine STPS nad polovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Sindikata ili nad polovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

 • Predstavlja Sindikat i članstvo uz dva Dopredsjednika STPS
 • Predstavlja STPS u odnosima s javnošću,
 • Podnosi izvješće Skupštini Sindikata o radu STPS i financijsko izvješće jednom u šest mjeseci ili na zahtjev Skupštine Sindikata,
 • Zaključuje i potpisuje Kolektivni ugovor u skladu s odlukama Skupštine Sindikata,
 • Brine se o odlukama Skupštine i drugih tijela STPS.

Za svoj rad predsjednik Sindikata odgovoran je Skupštini STPS.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, zamjenjuje ga jedan od dva Dopredsjednika Sindikata, kojeg predsjednik Sindikata ovlasti da ga mijenja.

DOPREDSJEDNIK  SINDIKATA

Članak 22.

Dva dopredsjednika Sindikata bira Skupština Sindikata nad polovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Sindikata ili nad polovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine na prijedlog predsjednika Sindikata iz redova članova Skupštine.
Dopredsjednici Sindikata mijenjaju predsjednika Sindikata u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Za svoj rad Dopredsjednici Sindikata su odgovorni Predsjedniku Sindikata i Skupštini Sindikata.

TAJNIK SINDIKATA

Članak 23.

Tajnika STPS, bira Skupština nad polovičnom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Sindikata ili nad polovičnom većinom glasova prisutnih članova Skupštine Sindikata na prijedlog Predsjednika Sindikata.
Tajnik STPS pomaže Predsjedniku Sindikata u radu i obavlja tehničke i druge stručne poslove za potrebe tijela STPS.
Za svoj rad Tajnik Sindikata je odgovoran Predsjedniku Sindikata i Skupštini Sindikata.

NADZORNI ODBOR

Članak 24.

Nadzorni odbor nadzire i kontrolira ostvarivanje pravilnika o materijalnom i financijskom poslovanju.
Nadzorni odbor bira Skupština Sindikata, a Nadzorni odbor sačinjavaju 5 članova.
Nadzorni odbor neposredno kontrolira i nadzire ostvarivanje utvrđene financijske politike, razmatra njezino ostvarivanje te predlaže mjere za njeno poboljšavanje.
Kontrolu financijskog poslovanja obavljaju članovi Nadzornog obora.
Nadzorni odbor za svoj rad odgovara Skupštini Sindikata.
Nadzorni odbor pravovaljano održava sjednice ako su na istoj prisutna najmanje tri  člana Nadzornog odbora, te donosi odluke natpolovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova ili nad polovičnom većinom glasova prisutnih članova Nadzornog odbora.
Najmanje jednom na godinu sačinjava se izvještaj Financijskog odbora o materijalno-financijskom poslovanju Sindikata.

STATUTARNA KOMISIJA

Članak 25.

Zadaci Statutarne komisije su:

 • prati ostvarivanje i provođenje odredba ovog Statuta,
 • daje tumačenje odredaba ovog Statuta, te priprema njegove dopune i izmjene,
 • ocjenjuje usklađenost odredaba drugih akata Sindikata i tijela Sindikata s odredbama ovog Statuta,
 • utvrđuje prijedlog za usklađivanje statuta s važećim propisima,
 • priprema izmjene i dopune Statuta STPS radi usklađivanja sa zakonima i pod zakonskim propisima koje usvaja Skupština STPS,
 • priprema pročišćeni tekst Statuta koji usvaja Skupština  STPS,
 • odlučuje o prigovorima na odluke o isključenju iz sindikata

Statutarnu komisiju sačinjavaju pet (5) članova Skupštine Sindikata.
Članove Statutarne komisije bira Skupština Sindikata nad polovičnom većinom glasova ukupnog članstva Skupštine Sindikata ili nad polovičnom većinom glasova prisutnih članova.
Statutarna komisija donosi odluke nad polovičnom većinom glasova od ukupnog broja članova Statutarne komisije ili nad polovičnom većinom glasova od prisutnih članova Statutarne komisije.   Statutarna komisija donosi pravovaljane odluke ako je na istoj prisutno najmanje tri (3) člana Statutarne komisije.

Statutarna komisija odgovorna je Skupštini Sindikata.

VI. MATERIJALNO-FINANCIJSKO POSLOVANJE I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 26.

Osnovni izvor i prihod STPS je članarina koja iznosi 1% neto plače člana sindikata.
Sindikat može primati donacije sponzorstva, koja ne štete ugledu i radu sindikata.
Pristupanjem u članstvo, član preuzima obavezu plaćanja članarine.
Članarina se plača jednom mjesečno na plaći, a umirovljenici godišnjom uplatom, sukladno Odluci Sindikata.
Sindikalna članarina može se koristiti samo za sindikalne aktivnosti.
STPS raspolaže imovinom putem žiro-računa, sukladno Pravilniku o materijalno financijskom poslovanju, Odlukom Sindikata te zakonima i propisima Republike Hrvatske.

VII. UVJETI I NAČIN PRESTANKA RADA SINDIKATA

Članak 27.

STPS može prestati djelovati isključivo sukladno odredbama Zakona o radu ili odlukama Skupštine STPS, u kojem slučaju se odmah donosi i odluka o imovini.
Imovina Sindikata se ne može prenijeti na fizičke ili pravne subjekte.

U Splitu, 08. siječnja 2015. godine
Predsjednik Skupštine, Mario Vuka

Najnovije

Zdravko Čokljat: 'Preopterećeni smo, u ovih 11 godina u Libertasu…

Zdravko Čokljat u Javnom gradskog prijevozniku Libertas počeo je raditi u srpnju 2007., prije punih 11 godina. Početak je, ističe,…

30. lip 2018. Poštujte naše stanice! Nema komentara

Opširnije

Zašto nekome smeta naše upozoravanje na kršenje zakona

Ovih dana, nakon što smo putem medija upozorili na neprihvatljivo i neodgovorno ponašanje nekih instruktora splitskih autoškola, na našoj stranici…

13. tra 2018. Poštujte naše stanice! Nema komentara

Opširnije

Teo Bulić o sjednici NO Prometa 28.2.2018.

Poštovane, kolegice i kolege djelatnici Prometa obraćam Vam se neposredno nakon završene sjednice N. O-a gdje sam prisustovao kao predstavnik…

22. ožu 2018. Nekategorizirano Nema komentara

Opširnije

Podrška gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari

Podrška gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari u uvođenju reda na gradske autobusne stanice Izražavamo punu podršku gradonačelniku Andri Krstuloviću Opari u njegovim…

21. ožu 2018. Poštujte naše stanice! Nema komentara

Opširnije
 • 1
 • 2
«
»
FacebookTwitterGoogle+RSS